Chỉ thị 2737/CT - BGDĐT

Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013

Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT

Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quyết số 1549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đak Lak

Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Hồ sơ bàn giao chất lượng giáo dục

Kế hoạch bàn giao chất lượng giáo dục và các văn bản liên quan
THƯ VIỆN ẢNH