Đề thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các năm học trước

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các năm học trước

Bộ đề thi học sinh giỏi cấp THCS từ năm 2011 đến nay

Năm học 2010-2011

Bộ đề thi khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2011-2012

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2012-2013

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2014 - 2015

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Đề thi HK1 - Môn Toán - Năm học 2013 - 2014

 Đề thi HK1 - Môn Toán - Năm học 2013 - 2014

Ngân hàng đề kiểm tra các môn cấp Tiểu học

Bộ đề kiểm tra cấp Tiểu học

Ngân hàng đề kiểm tra các môn cấp THCS

Bộ đề kiểm tra các môn cấp THCS (có đầy đủ ma trận và hướng dẫn chấm)

De thi HSG_2011

De Toan
THƯ VIỆN ẢNH