Tên Tài liệu
Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,... Chi tiết
Luật giáo dục Văn bản hợp nhất Luật giáo dục Chi tiết
Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Chi tiết
Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn... Chi tiết
Luật Công nghệ Thông tin Luật Công nghệ Thông tin năm 2006 Chi tiết
Văn bản hợp nhất luật Thi đua - Khen thưởng Văn bản hợp nhất luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003, năm 2005, năm 2009 và năm 2013 Chi tiết
Luật Thi đua - Khen thưởng Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 Chi tiết
Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020,... Chi tiết
Văn bản hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 về ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học Chi tiết
Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Chi tiết
THƯ VIỆN ẢNH