Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đặc cách giáo viên

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đặc cách giáo viên

Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Phương án của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Phương án của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Thông báo của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Thông báo của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Kế hoạch, tiến độ thời gian của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Kế hoạch, tiến độ thời gian của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana
THƯ VIỆN ẢNH