Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật lúc: 14:30 09/05/2017